שאלות נפוצות - פנסיה חובה

העובד איננו רשאי לוותר על ההסדר הפנסיוני לו הוא זכאי או לפטור את מעסיקו מהחובה לקיים לו  הסדר פנסיוני בהתאם להסכם.

ההסכם חל על כל העובדים והמעבידים בישראל. לפיכך הוא חל גם על מלצרים, מטפלים סיעודיים ועל כל משלח יד אחר

לעובד פרק זמן מוגדר במסגרתו עליו להודיע למעסיק על בחירתו, כדלקמן:

 • מי שיתחיל לעבוד לאחר יום 1.1.2008– 60 יום מיום תחילת עבודתו;
 • מי שמועסק 9 חודשים ויותר לפני 1.1.2008  – לכל המאוחר ביום 1.2.08.
 • מי שמועסק פחות מ-9 חודשים טרם ה- 1.1.2008 – 60 יום לפני מועד זכאותו.

לא הודיע העובד למעסיקו בכתב על בחירתו בפרק הזמן הקצוב הנ"ל על הקופה בה בחר להיות מבוטח כאמור לעיל, יבטח אותו המעסיק מהמועד בו קמה לו זכאותו, בקרן פנסיה מקיפה חדשה.

אין בקביעת המועד להודעת העובד על בחירתו, כדי לדחות את מועד זכאותו על פי ההסכם הקיבוצי.

כאמור, הוראות ההסכם הקיבוצי לא יחולו, בין היתר, על מי שנהנה מהסדר פנסיה מיטיב. הסדר פנסיה מיטיב הוא הסדר בו מבוטח עובד או שמעסיקו מחויב לבטחו מכוח הסכם קיבוצי ו/או הסדר קיבוצי ו/או הסכם אישי ו/או מנהג ו/או נוהג ו/או צו הרחבה, קיים או עתידי, ו/או דין, ואשר מתקיים לגביו אחד מהבאים:

 •  שיעור ההפרשות בגינו לקופת גמל, לרבות קרן פנסיה, עומד לכל הפחות על 17.5% משכר העובד.
 • ההסדר הביטוחי שלו כולל, לרבות באופן נלווה או כנספח, גם ביטוח למקרה פטירה וביטוח למקרה  אובדן כושר עבודה בקופת ביטוח, המבוססים על תשלום כספי תגמולים ופיצויי הפיטורים, ובלבד שחלק המעסיק לתגמולים אינו נופל מ-5% משכר העובד, חלק המעסיק לפיצויי פיטורים אינו נופל  מ-5% משכר העובד וחלק העובד לתגמולים אינו נופל מ-5% משכר העובד.
 • שיעור ההפרשות בגינו עומד לכל הפחות על 11.5% משכרו (5.5% תגמולי עובד ו-6% תגמולי מעביד) או בהסדר פנסיית יסוד בקרן פנסיה ותיקה. על המעביד של עובד כאמור בסעיף קטן זה, תחול חובת העברת רכיב "פיצויי הפיטורים", בהתאם להסכם הקיבוצי.
 • ההסדר הביטוחי שלו, לרבות הפרשה לקופת גמל (הסדר קצבתי או הוני ו/או כל שילוב ביניהם),  הוא כזה ששיעור ההפרשות בגינו עומד לכל הפחות על 10% משכרו (5% תגמולי עובד ו-5% תגמולי מעביד). על המעביד של עובד כאמור בסעיף קטן זה תחול חובת העברת רכיב "פיצויי הפיטורים", בהתאם להסכם הקיבוצי.
 • ההסדר הביטוחי שלו הוא בפנסיה תקציבית בתוכנית המעניקה לעובד זכות לפנסיית זקנה, וכיסויים למקרה מוות ונכות, המשולמת על ידי המעביד (בין במישרין ובין באמצעות קופת גמל כשלם) ובלבד שמדובר בהסדר המיטיב על ההסדר הקובע בהסכם זה.
 • מי שיש לו הסדר פנסיוני מיטיב.
 • מי שפרש מעבודתו בגיל פרישת חובה ומקבל קצבה.
 • מי שטרם מלאו לו – באישה 20 שנים ובגבר 21 שנים. למען הסר ספק מובהר בזה, כי בהגיע העובד/ת לגיל האמור, יחולו עליה/ו הוראות הסכם זה, תוך שתילקח בחשבון, לעניין חישוב תקופת ההמתנה.

עובד מבוגר מוגדר בהסכם כעובד, אשר ביום 1.1.08 הינו מעל גיל 50 ואשר אין לו הסדר פנסיה מיטיב.

על עובד מבוגר כאמור, תחול חובת ביטוח פנסיוני כאמור כמו לכל עובד, אולם בניגוד ליתר העובדים, העובד יהיה רשאי להצטרף לפי בחירתו, באמצעות הודעה שתופנה למעסיקו בכתב, לקופת גמל (הסדר קצבתי או הוני ו/או כל שילוב ביניהם).

יתר הוראות ההסכם הקיבוצי תחולנה על עובד מבוגר כאילו היה עובד רגיל. לא בחר עובד מבוגר כהגדרתו לעיל לפי האמור ברישא של סעיף זה, יחולו עליו הוראות ההסכם, דהיינו מעבידו יצרף אותו לקרן פנסיה מקיפה עד אשר יודיע העובד אחרת.

כאשר ההסדר נכלל במסגרת ההסדרים המיטיבים לפי הגדרתם לעיל, למעשה לא חלות הוראות ההסכם הקיבוצי על אותם המעבידים, והמצב הקיים אינו מתבטל. לעומת זאת במידה שההפרשות הקיימות הינן נמוכות מאלה שבהגדרות ההסדר הפנסיוני המיטב, על המעסיק להשלים את ההפרשות בהתאם להסכם הקיבוצי. הדבר נכון גם לגבי רכיב הפיצויים.

תשלומי המעביד לפי הסכם זה לפיצויי פיטורים בשיעורים המפורטים בטבלה שלעיל יבואו במקום תשלום פיצויי פיטורים בהתאם לסעיף 14 לחוק פיצויי פיטורים, בגין השכר, הרכיבים, התקופות והשיעורים בגינם נעשתה ההפרשה בלבד. אין באמור בסעיף זה כדי לפגוע ו/או לגרוע מזכותו של עובד לתשלום פיצויי פיטורים בגין שכר ו/או רכיבים ו/או תקופות ו/או שיעורים אשר בגינם לא בוצעו הפרשות לפיצויי פיטורים.

ההפקדות ותשלומי המעביד עבור רכיב פיצויי הפיטורים, לא ניתנות להחזרה למעביד, למעט במקרה בו העובד משך כספים מקופת הגמל לפני שקמה לו או לשאיריו זכאות לקבלת כספים מקופת הגמל לפי תקנונה בשל אירוע מזכה בלבד. "אירוע מזכה" – מוות, נכות או פרישה בגיל 60 ויותר, ולמעט אם נשללה זכות העובד לפיצויי פיטורים בפסק דין מכוח סעיפים 16 ו-17 לחוק פיצויי פיטורים.

מעסיק המפריש את פיצויי הפיטורים כאמור בטבלה שלעיל, או בשיעורים גבוהים יותר, יהיה רשאי לשלם את השלמת פיצויי הפיטורים עד ל-8.33% (להלן: "השלמת פיצויי פיטורים") לקופת גמל אישית לפיצויים על שם העובד או לקופת גמל לקצבה.

הסכים או בחר המעסיק לשלם את השלמת הפיצויים לקופה כאמור, כך שכספי השלמת פיצויי הפיטורים יבואו "במקום פיצויי פיטורים" בהתאם לאמור בסעיף 14 לחוק פיצויי פיטורים, אזי כספי השלמת פיצויי הפיטורים לא יהיו נתונים להחזרה למעסיק בכפוף לסייגים בעניין זה שלעיל.

אם בחר המעסיק כי על ההפרשות המשלימות (מעבר למתחייב מהטבלה שלעיל) לפיצויי פיטורין לא יחול סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורין, יהא חייב בנסיבות המתאימות על פי החוק להשלים את פיצויי הפיטורין לעובד הזכאי לכך.

לסיום

הסכם פנסיה חובה לכלל העובדים במשק הינו צעד משמעותי, אשר מצוי רק בראשית דרכו. בהחלט ייתכן כי בהסכם האמור עוד יתחוללו שינויים מסוימים. כמו כן, קיימות שאלות פרשניות שרק העתיד יזמן להן תשובות ברורות וחד משמעיות.

בנוסף, צפוי כי ייערכו מספר שינויים חקיקתיים אשר יקלו את יישום ההסכם, שינויים צפויים אלה, אשר תוכנם המדויק לא ידוע כרגע, יהיה בהם אולי כדי להאיר נקודות מסוימות בהסכם ובאופן יישומו באור מעט שונה מזה אשר קיים היום.

 

 

האמור לעיל מספק מידע כללי בלבד , יתכן והמסמך אינו מלא ושלם ואינו כולל את כל ההבהרות ו/או התקנות ו/או המידע הרלוונטי לנושא זה. המסמך אינו מכיל הצעה ו/או שידול לעסקה כלשהי, ואין ערובה למידת הדיוק שבו. המסמך נערך למטרות אינפורמטיביות בלבד ואין להשתמש בו משום המלצה כלשהי , או תחליף לייעוץ .